ปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2510 หนึ่งในบริษัทภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ให้กับสังคมเกษตรกรรม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้า และความมั่นคงด้านพืชอาหาร พืชพลังงานสู่สังคมโลก โดยบริษัทได้มีการพัฒนาธุรกิจ เป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจฟาร์มพืชขนาดใหญ่ ธุรกิจธาตุอาหารพืช ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ธุรกิจฟาร์มโปร และ ธุรกิจผักปลอดภัยขั้นสูง บนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมสู่ความยั่งยืน สนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างปลอดภัย


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 12-4-40

คุณสมบัติ
เพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ เพิ่มคุณภาพของผลผลิต ช่วยสะสมแป้งและน้ำตาลในลำต้นและผลผลิต
พืชที่เหมาะสม
ไม้ผลใช้ขยายขนาดของผลและเพิ่มความหวาน ช่วยให้ขึ้นสี สีสวย มันสำปะหลังใช้ระเบิดหัว ขยายขนาดหัวให้ใหญ่ได้ น้ำหนัก อ้อยใช้เพิ่มน้ำตาล เพิ่ม %CCS ปาล์มน้ำมันใช้ขยายขนาดผลและทะลาย เพื่มน้ำหนัก
ปริมาณการใช้
ไม้ผล ใช้ช่วงบำรุงผล อัตรา 1-3 กก/ต้น
มันสำปะหลัง ใช้ช่วงมันลงหัว อัตรา 30-50 กก/ไร่
อ้อย ใช้ช่วงขยายขนาดลำและสะสมน้ำตาล อัตรา 30-50 กก/ไร่
ปาล์มน้ำมัน ใช้ช่วงให้ผลผลิตแล้ว (3 ปี ขึ้นไป) อัตรา 2-4 กก/ต้น/ครั้ง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 27-12-6

คุณสมบัติ
เร่งการเจริญเติบโตของต้น ช่วยให้พืชแตกใบอ่อนเร็ว ใบใหญ่หนา ใบเขียวเข้ม
พืชที่เหมาะสม
พืชไร่ทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยทำรุ่น ไม้ยืนต้นทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักใช้เป็นปุ๋ยเร่งการ
เจริญเติบโตทางลำต้นและใบ
ปริมาณการใช้
พืชไร่ ใช้ช่วงทำรุ่น อัตรา 30-50 กก./ไร่
ม้ดอกไม้ประดับ และพืชผัก อัตรา 0.2-0.4 กก./ 1 ตารางเมตร หรือ 100-500 กรัม/ต้น ขึ้นกับชนิดและขนาดทรงพุ่ม
ไม้ยืนต้น อัตรา 1-2 กก./ต้น ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดทรงพุ่ม